Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

sprawdź nasze projekty

Develop your creativity

Okres realizacji: 01.06.2021 31.05.2023 

Kwota dofinansowania: 180.135,00 EUR

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju
i Innowacji), z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./), z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Projekt buduje swoje działania w oparciu o pobudzanie kreatywności poprzez szeroko rozumianą kulturę i sztukę. Budowanie kreatywności w edukacji pozaformalnej osób dorosłych wiąże się z szeregiem barier, aby im przeciwdziałać należy wyposażyć edukatorów w odpowiednie narzędzia i materiały do pracy. Jednym ze sposobów jest właśnie kultura, która może być przedstawiania w różnych formach i odsłonach: teatr, obraz, muzyka i inne. Umiejętności kulturowe i twórcze dają osobom dorosłym kompetencje takie jak kreatywność, pomysłowość, rozwiązywanie problemów, współdziałanie. Projekt wpisuje się w realizację priorytetu horyzontalnego – wsparcie kreatywności i świadomości kulturowej.

Projekt zainspirowany jest obserwacjami, dokumentami i badaniami europejskimi dotyczącymi edukacji dorosłych. Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego poprzez edukację w całej Europie, gdyż wspieranie dorosłych w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkuje samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.

Сценарий II

СЦЕНАРИЙ

ZACHOWANIE AGRESYWNE, MANIPULACYJNE I ULEGŁE

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

ASERTYWNE ODMAWIANIE W PRAKTYCE, WYRAŻANIE TRUDNYCH EMOCJI I PRZYJMOWANIE KRYTYKI

AGGRESSIVE, MANIPULATIVE AND SUBMISSIVE BEHAVIOUR

HOW TO DEAL WITH STRESS?

ASSERTIVE REFUSAL IN PRACTICE, EXPRESSING DIFFICULT EMOTIONS AND ACCEPTING CRITICISM

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I STAWIANIE JASNYCH GRANIC

SELF-WORTH AS A COMPONENT OF SELF-ESTEEM AND SETTING BOUNDARIES

Самооценката като компонент на самочувствието и поставяне на граници

АСЕРТИВЕН ОТКАЗ В ПРАКТИКАТА, ИЗРАЗЯВАНЕ НА ТРУДНИ ЕМОЦИИ И ПРИЕМАНЕ НА КРИТИКАТА

Aggressive, manipulative and submissive behaviour

МЕТОДИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И СТАНДАРТ НА РАБОТА НА ОБУЧИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД

METHODOLOGY FOR TEACHING ADULTS AND STANDARD OF EDUCATOR’S WORK DURING THE COVID

METODYKA NAUCZANIA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ STANDARD PRACY EDUKATORA W DOBIE COVID

Scroll Up